Документи (2017-2018 учебна година)

1.   Календар за учебната 2017-2018 година  
       
3. Разписание на учебните часове и на часовете в ЦДО 2017-2018 уч. година
4.    График за провеждане на консултации с ученици 2017- 2018 уч. година  
5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз  в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево

6.

Спортен календар 2017-2018

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище  
8. Етичен кодекс  
9. Програма за предоставяне на равни възможностии за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  
10. Правилник за дейността на училището  
11. Стратегия за развитие на училището 2016-2020  
12. Годишен план за дейността на училището 2017-2018  
13.  Училищни учебни планове   
14. Обществен съвет  
11. Училищен план-прием в I клас за учебната 2017-2018г.
- Брой на паралелките в I и V клас и местата в тях

Училищен план-прием в I клас за 2018-2019г.
 
12. Свободни места в паралелките  
13. Бюджет за 2017г.

Бюджет за 2018г.

       
14. Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции: