ДОКУМЕНТИ  ЗА 2018-2019 УЧ. ГОДИНА  
Календар за учебната 2018/2019 година - ваканции и дати за НВО  
Седмично разписание - I срок, 2018-2019 уч. година
Седмично разписание - II срок, 2018-2019 уч. година
 
График за класни и контролни работи  през II срок за 2018-2019г.  
Годишен план и план за квалификационната дейност на училището 2018-2019 уч.година  
Училищни учебни планове, които се прилагат в училището през 2018-2019 учебна година  
Организация на учебния ден 2018-2019 уч.година  
Спортен календар 2018-2019  
Програма за превенция на ранното напускане на училище  
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище  
Програма за предоставяне на равни възможностии за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  
Етичен кодекс  
Правилник за дейността на училището  
График за провеждане на консултации с ученици 2018- 2019 уч. година  
Свободни места в паралелките    

Бюджет за 2018г.