Календар за учебната 2019/2020 година - ваканции и дати за НВО
Седмично разписание - I срок, 2019-2020 уч. година
Седмично разписание - II срок, 2019-2020 уч. година
 График за класни и контролни работи  през I срок за 2019-2020г.
 График за класни и контролни работи  през II срок за 2019-2020г.
Годишен план и план за квалификационната дейност на училището 2019-2020 уч.година
Училищни учебни планове, които се прилагат в училището през 2019-2020 учебна година
Организация на учебния ден 2019-2020 уч.година
Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.
Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение
Спортен календар 2019-2020
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище
Програма за предоставяне на равни възможностии за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Етичен кодекс
Правилник за дейността на училището
График за провеждане на консултации с ученици 2019 - 2020 уч. година
Свободни места в паралелките
Бюджет за 2020г.