Математика

Електронни уроци  

   от Националния образователен портал

V клас VІ клас VІІ клас VІІІ клас

Делимост

Десетична дроб и обикновена дроб

Десетични дроби  

Дроби

Закръгляване до знаци след десетичната запетая

Закръгляване на числа

Записване на действията с десетични дроби

Кратни и делители

Лица на многоъгълници             

Лице на повърхнина и обем на кубоиди

Лице на правоъгълник

Мерни единици за лице и обем         

Окръжност  

Операции с десетични числа     

Операции с дроби

Периодични десетични дроби

Площ на повърхнина

Представяне на обикновените дроби като десетични дроби и проценти

Проценти (1)

Проценти (2)

Проценти (3)

Работа с безкрайни периодични десетични дроби

Разлагане на прости множители

Ред на действията в алгебрични изрази. Смятане наум.

Решаване на задачи, обхващащи проценти

Събиране и изваждане на дроби  

Умножение и деление на цели числа с дроби

Цели числа 


Лица на правоъгълници

Дроби. Действия с дроби

Лице на равнинни фигури (1) 

Лице на равнинни фигури (2)

Алгебрични действия с полиноми  

Алгебрични изрази    

Данни, зададени с таблица и диаграми  

Действия с многочлени  

Действия с цели числа

Закръгляване на числа

Закръгляне на числа

Записване на действията с десетични дроби

Кратни, делители и степени   

Мерни единици за лице и обем

Многоъгълници и правилни многоъгълници

Неравенства (1)

Обем и лице на повърхнина на конус

Обем и лице на повърхнина на призми

Обем и лице на повърхнината на пирамиди

Обем и лице на повърхнината на цилиндри и сфери

Обем и повърхнина на призма

Отношение и пропорция

Отношения

Отрицателни числа

Подреждане на десетичните дроби върху числовaта ос

Построяване с линийка и пергел

Права пропорционалност

Представяне и интерпретация на данни

Представяне на данни

Представяне на полиноми Преобразувания

Пропорции

Прости операции върху алгебрични изрази

Разкриване на скоби

Средни стойности

Стандартен запис на число

Стандартен запис на число

Таблици и диаграми

Умножение и деление на 0,1 и 0,01

Цели числа

Вътрешни и външни ъгли в многоъгълници

Графики

Деление на полиноми

Еднаквост на триъгълници

Задачи за моделиране

Задачи, свързани със свойства на ъгли и успоредни прави

Заместване във формулите

Линейни уравнения, решаване на линейни уравнения

Лица на многоъгълници

Лица на правоъгълници

Неравенства (2)

Опростяване на уравнения

Отношение и пропорция

Построения с линийка и пергел

Построения с линийка и пергел

Преобразуване на алгебрични изрази

Преобразуване на алгебрични уравнения

Прости линейни уравнения

Прости примери за правила за действие със степени

Проценти

Разлагане и корени на полиноми

Разлагане на множители (чрез групиране)

Разлагане на полиноми на множители

Решаване на текстови задачи

Свойства на равнини фигури - 1

Свойства на равнини фигури - 2

Симетрия и еднаквост

Съставяне и решаване на линейни уравнения

Триъгълници

Формули за съкратено умножение

Четириъгълници и техните свойства

Ъгли в триъгълници и четириъгълници


Вписани и описани окръжности

Вписани и централни ъгли

Графика на линйна функция

Графики

Графики и функции

Графично решаване на неравенства (1)

Графично решаване на неравенства (2)

Графично решаване на уравнения (1)

Графично решаване на уравнения (2)

Действия с вектори           

Ирационални числа

Какво е функция?   

Квадратни уравнения    

Линейни уравнения, решаване на линейни уравнения

Транслации, рефлексии, ротации

Числа