Образование за утрешния ден 2020

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От м. януари 2020 г. започва работа клуб за основни дигитални компетентности "Дигитален свят" с ученици от начален етап с ръководител  Искра Петкова.

Клуб "Дигитален свят" https://digiclubzaraevo.weebly.com/