5th grade

Да си припомним наученото от 4.клас

Unit 1 - Describe it!

Vocabulary

 • Flashcards:

1. Parts of the body (head) 

2. Parts of the body

3. Parts of the body (lion)

4. Adjectives of physical description

5. Singular and plural nouns (Type the plural nouns)

Unit 2 - Healthy lifestyle 

Grammar:

Vocabulary:

 

Unit 4 - At school

 Vocabulary

 • Daily routines (Ежедневие) 

Listen and learn the phrases related to the daily activities (Научете изразите, свързани с ежедневието)   click here  

 • Daily routies (exercise 1)

 
 • Daily routies (exercise 2)

Grammar

 

Unit 6 - At home

I was / wasn't We were /weren't Was I ...? Were we....?
You were / weren't You were / weren't Were you ....? Were you...?
He/ She/ It was/wasn't They were / weren't Was he/she/it..? Were they...?


Past Simple  (Exercises)

 

 

Unit 7 - Transport and travel

Vocabulary

Grammar

 • Past Simple - regular and irregular verbs
  • Spelling of the past tense forms of the regular verbs (Правопис на правилните глаголи в мин. просто време)
   • Когато глаголът завършва на , добавяме -d ( love - loved )
   • Когато глаголът завършва на съгласна + у , променяме на -i  и добавяме -ed. (repl - replied). Но след гласна+у   не променяме -у  ( stay - stayed  )
   • Когато глаголът завършва на една гласна+една съгласна, удвоявяме съгласната  ( stop - stopped)
   • Spelling (Whack-a-mole Game)

                      

Irregular Past Tense ESL Grammar Jeopardy Quiz Game

Past Simple, Irregular Verbs, ESL Grammar Interactive Monkey Fun Game Activity

Past Simple - irregular verbs - Game (Hit the moles that are Past simple forms)

Irregular Past Tense ( Jeopardy Quiz Game ) - https://www.eslgamesplus.com

Past Simple, Irregular Verbs - Interactive Monkey Fun Game Activity   

Past Simple Game, Treasure Chest  - https://www.mes-games.com

Past Simple Game, Pirate Challenge - https://www.mes-games.com

Past Simple Verbe Tense (Regular & Irregular - Snakes & Ladders Game Online)  - https://www.esltower.com

 

Unit 8

Unit 9 - Personal possessions

 • Vocabulary

 1. Money - e-flashcards
 2. Money (exercise 1)
 3. Money  (exercise-2)
 4. Computer equipment - e-flashcards
 5. Computer equipment words (exercise)
 • Grammar

 1. Adjectives (e-flashcards)
 2. Comparative and superlative adjectives
 • Comparatives / Superlatives
 1. Write the comparative adjectives. Click here.
 2. Join a Quizizz Game and practise the comparative form of the adjectives
 3. Join the Quizizz Game to practise the superlative adjectives.
 4. Comparative form of the adjectives (Въведете сравнителна степен на съответното прилагателно име).
 5. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. (Попълнете изреченията със сравнителна степен на прилагателните в скобите.)
 6. Superlative form of the adjectives (Въведете превъзходна степен на съответното прилагателно име).
 7. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in brackets. (Попълнете изреченията със превъзходна степен на прилагателните в скобите.)
 8. Fill in the sentences with the correct form of the words in brackets (comparative or superlative). (Попълнете изреченията с подходящата форма на прилагателните от скобите - сравнителна или превъзходна степен)
 9. Practise  Comparatives and Superlatives  (bigger than, longer than, biggest, longest, tallest etc). Упражнете сравнителна и превъзходна степен с интерактивната игра Monkey Fun Game. Привлачете правилните  думи на правилното място. Потвърдете с бутона SUBMIT.
 10. Comparative game (a basketball game)
 11. 11. Comparatives and Superlatives - Game
 12. Comparative and superlative adjectives (Exercises) https://agendaweb.org

3. Expressions of quantity (Изрази за количество)

 1. Expressions of quantity (a/an, some, any, much, many, a lot of) - 5th grade - Choose the correct words. (Изберете правилните думи).
 2. Some, any, a
 3. Some/any; much/many; lots of; an/a (exercise)

Friends&family / Daily life

                 GAMES from https://www.eslgamesplus.com

 • Practice Time and Daily Routines Vocabulary with this Interactive Pirate Waters Board Game.  Упражнете часа и думи, свързани с ежедневието с интерактивната игра Pirate Waters Board Game. Кликнете върху зарчето за да започне играта. Внимавайте да не попаднете на пират или вулканичен остров :)
 • Practice Daily Routines and Telling the Time with this  ESL Vocabulary and Grammar Interactive Crocodile  Board Game
 • Practice the Telling the time - Interactive Monkey Fun Game. Упражнете "Часът" на английски с интерактивната игра  Monkey Fun Game
 • Practice  Comparatives and Superlatives  (bigger than, longer than, biggest, longest, tallest etc). Упражнете сравнителна и превъзходна степен с интерактивната игра Monkey Fun Game. Привлачете правилните  думи на правилното място. Потвърдете с бутона SUBMIT.
 • Practice Present Simple verbs with this Interactive Pirate Waters Board Game. Кликнете върху зарчето за да започне играта.

Telling the time  ( Колко е часът? :) https://youtu.be/ub 62GCUMZZo

 

Possessive Pronouns - Притежателни местоимения

 1.  Possessive Pronouns by playing this interactive board game with words like – mine, yours, his, hers, theirs, ours.

CHRISTMAS ( Коледа)

Flashcards

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A letter to Santa   (Писмо до Дядо Коледа)

Can you write a letter to Santa in English? Play this game to practise putting the words in the correct order.

(Можете ли да напишите писмо до Дядо Коледа на английски? Чрез тази игра ще се упражните като подредите правилно думите в изреченията.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Christmas Quiz (Какво знаете за Коледа?) Click here.

 

 

 

Christmas - Word game

 

The Snowman - a short story       

 

  

Study set - Free time activities  ( Свободно време)

Entry test - https://www.mediafire.com/file/pu4co3b29mtr26m/entryTest5th_class.htm/file

 

 

[

 

GAMES    

Public places

 1. Flashcards 

2. Places in a town (Vocabulary exercises) - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/vocabulary-exercises/places-town      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT

 1. Flashcards

 

2. Sport - play/ do / go ( exercises) -  https://www.usingenglish.com/quizzes/417.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------