Документи (2016-2017 учебна година)

1.   График на учебния процес 2016-2017 уч. година 
       
2. Седмич но разписание II  срок 2016-2017 уч. година
3. Разписание на учебните часове и на часовете в ЦДО 2016-2017 уч. година
4.    График за провеждане на консултации с родители и ученици 2016-2017 уч. година  
5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз  в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево

6.

Спортен календар 2016-2017

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище  
8. Етичен кодекс  
9. Програма за предоставяне на равни възможностии за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  
10. Правилник за дейността на училището  
11. Стратегия за развитие на училището 2016-2020  
12. Годишен план за дейността на училището 2016-2017  
13. Училищни учебни планове  
14. Обществен съвет  
11. Училищен план-прием в I клас за учебната 2017-2018г.

- Брой на паралелките в I и V клас и местата в тях

 
12. Свободни места в паралелките  
13. Бюджет за 2017г.        
14. Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции: