Обществен съвет към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево

Покана

До членовете на Обществен съвет при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево

На 27.02.2017 г. от 17:30 часа в Актовата зала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  • Становище на Обществения съвет за училищния план-прием за учебната 2017/2018 година.
  • Съгласуване на избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2017/2018 година

 

Протокол №2

  • Становище на Обществения съвет за училищния план-прием за учебната 2017/2018 година.
  • Съгласуване на избора от учителите на учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2017/2018 година

Състав на обществения съвет към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево

1. Реджеп Реджепов Синапов - представител на родителите

2. Фатима Джемалова Кунгьова - представител на родителите

3. Джемиле Мустафова Дживгова - представител на родителите

4. Христинка Ганева Димитрова - представител на родителите

5. арх. Иван Мисирджиев - представител на финансиращия орган

Покана

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево Ви кани на събрание на родителите за определяне на обществен съвет при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево на 07.12.2016 г. от 17:30 часа в класната стая на II клас , при следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училище;

2. Избор на членове за обществен съвет при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево.