Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Клуб "Дигитален свят" https://digiclubzaraevo.weebly.com/

Занимания по интереси по Наредба за приобщаващо образование за учебната 2019/2020 година

Сформирани групи за занимания по интереси за 2019/2020уч.година

Клуб Направление Подобласт Ръководител Клас Брой ученици Брой часове
1 Клуб „Занимателна математика“ Математика Математическа логика Тоня Василева III 10 56
2 Клуб „Spelling Bee“ Технологии Езиков свят Искра Петкова III- VI 13 56
3 Клуб „Млади математици“ Математика Математическо моделиране Елка Стоилова VII 8 60
4 Клуб "Език мой" Технологии Езиков свят Зехра Мустафова VII 8 60