Целодневна организация на учебния працес

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

От  9.І.2012 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Зараево работи по проект BG051РО001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява по ОП „Развитие на човешки ресурси, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз. От  9.І.2012 г. функционират  3 групи ПИГ.

Целта на проекта е да се обхванат голяма част от учениците в целодневно обучение. От 12:30 до 14:00 часа се провежда организирано хранене и отдих в училищния стол и актовата зала, след което следва самоподготовка и занимания по интереси. В самоподготовката учениците получават умения за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, толерантно взаимодействие  чрез усъвършенстване на уменията за общуване. За часовете по самоподготовка при необходимост на учениците се осигуряват консултации с учители-специалисти. Самоподготовките се провеждат в класните стаи. За заниманията по интереси в училището е осигурена необходимата материална база. Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация, където се редува обучение с игри. Тези дейности се провеждат в компютърния кабинет, физкултурния салон, спортната площадка и актовата зала.Възпитателите, които провеждат самоподготовките, отдиха, храненето и заниманията по интереси , с оглед повишаване  качеството на обучение, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в екип, упражнения свързани с развитието на логическото мислене на учениците.

  По проекта в ПИГ са обхванати 72 ученици и работят следните възпитатели:

  • І - IV клас (сборна група) – ст. възпитател Мюжгян Исмаил
  • ІII-VIII клас (сборна група)  –  мл. възпитател Фатме Юсуфова 
  • V-VIII клас (сборна група) –  възпитател  Халил Халилов

 Организираното хранене на учениците в ПИГ се извършва в училищния стол на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Зараево, където учениците всекидневно получават топла храна.

Учителите и родителите имат положително отношение към целодневното обучение. Комуникацията и приемствеността е много добра между учители и възпитатели. Родителите са спокойни, че децата им са целодневно в училището.

Целодневна организация на УП

No comments found.

New comment